Takringen i Norr

Miljö & kvalitet

Sedan augusti 2016 är vi certifierade enligt FR2000.

Miljöpolicy

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka miljökompetensen och engagemanget hos våra anställda. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som ett minikrav.

Arbetsmiljöpolicy

Vårt företag har verksamhet som innehåller arbetsmiljörisker. Riskerna finns dels på verkstad och dels ute på arbetsplatserna. Vi måste därför bevaka arbetsmiljön så att ingen kommer till skada varken fysiskt eller psykiskt. Ensamarbete på tak bör undvikas.

Det är varje anställds skyldighet att rapportera och vara uppmärksam, dels på den omgivande arbetsmiljön, dels på sitt eget välbefinnande. Vår strävan är att alla blir sitt eget skyddsombud.

Lagar och förordningar är till för att följas både av anställda och företagsledningen.

Målet för vårt arbetsmiljöarbete ska vara att personalen trivs och utvecklas i sitt arbete, utan att komma till skada i något hänseende.

Kvalitetspolicy

Det är TAKRINGEN:s kvalitetspolicy att endast utföra entreprenadarbeten och tjänster som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundernas fulla belåtenhet och förtoende genom att vi utför de förväntade arbetet på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt.

För att ytterligare öka TAKRINGEN:s anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det növändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen skall ha kunskap om, att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseenden vara sådan, att den utgör ett väsentligt motiv för våra entreprenadkunder att alltid anlita TAKRINGEN. Vår strävan är att ha nöjda återkommande kunder.